Veilig, wendbaar en comfortabel

5 wielen van Quingo scootmobielen

Jammer genoeg is het tegenwoordig niet meer mogelijk de aanschaf en het onderhoud van een nieuwe scootmobiel als fiscale aftrekpost op te voeren. Met ingang van 2014 zijn veel mogelijkheden van aftrek inkomstenbelasting in verband met ziekte of beperking afgeschaft. Toch kan, als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, een scootmobiel nog tot en met het fiscale jaar 2018 voor aftrek in aanmerking komen. De scootmobiel moet dan vóór 1 januari 2014 zijn aangeschaft en nog niet geheel zijn afgeschreven. Quingo wilt u met deze blog niet alleen informeren over de (aflopende) mogelijkheden van fiscale aftrek bij aanschaf van een scootmobiel. Er bestaan namelijk allerlei andere, met het gebruik van een scootmobiel verbonden, mogelijkheden van belastingaftrek en financiële ondersteuning die u, al naar gelang uw persoonlijke omstandigheden, van pas zouden kunnen komen. Vraagt u zich af of een scootmobiel aftrekbaar is dan kunt u ook contact opnemen met de klantenservice van Quingo voor meer informatie.

Navigeer via onderstaand menu gemakkelijk door de pagina:

Fiscale aftrekpost scootmobiel aangeschaft voor 1 januari 2014

De belastingdienst gaat ervan uit (en Quingo en u zelf natuurlijk ook!) dat u langer dan één jaar plezier heeft van uw scootmobiel. Het fiscaal af te trekken bedrag kan daarom over meer dan een belastingjaar worden uitgesmeerd. Belastingtechnisch is dat ook meestal gunstiger. Het komt erop neer dat u gedurende een aantal jaren dat u uw Quingo-scootmobiel in gebruik heeft een percentage van het aanschafbedrag mag aftrekken. De gebruiksduur wordt meestal gesteld op vijf jaar.

Verder is er sprake van een restwaarde van de scootmobiel. De restwaarde is wat uw scootmobiel naar schatting opbrengt als u hem na die vijf jaar zou verkopen. Die waarde wordt gewoonlijk gesteld op 10% van de aanschafprijs.

Dat wil zeggen dat 90% van uw aanschafbedrag wordt geaccepteerd als fiscaal aftrekbaar bedrag. Stel dat u op 1 januari 2013 uw scootmobiel heeft gekocht, dan kunt u over 2013 t/m 2017 jaarlijks 18% (90% gedeeld door vijf jaar) van het aanschafbedrag als aftrekpost bij uw belastingaangifte opvoeren.

Het belastingjaar loopt gelijk op met het kalenderjaar, dus 1 januari zou voor de aftrek mooi uitkomen. Maar wat nu als u hem op 1 september heeft aangeschaft? In dat geval loopt de periode van fiscale aftrek van 1 september 2013 t/m 31 augustus 2018. U kunt de aftrekpost dan gedurende zes belastingjaren toepassen. Over 2013 heeft u dan recht op vier maanden aftrek – een derde deel van het jaar en van 18%, dus 6%. En over 2018 heeft u nog recht op acht maanden aftrek – tweederde deel van het jaar en van 18%, dus 12% van de aanschafwaarde van uw Quingo scootmobiel.

Waar u op moet letten bij de belastingaftrek voor uw Quingo scootmobiel

De aftrekpost geldt alleen voor de prijs die u zelf voor de scootmobiel heeft betaald. Als er sprake is van een (gedeeltelijke) bekostiging door een sociale dienst, verzekering of andere instantie wordt het af te trekken bedrag met het bedrag van die bekostiging verlaagd. Als u voor belastingaftrek van uw scootmobiel in aanmerking komt, wordt dat vermeld bij de specifieke zorgkosten op uw belastingaangifte. Die specifieke zorgkosten zijn onderhevig aan een ‘drempelbedrag’: afhankelijk van uw ‘drempelinkomen’ en fiscale status (met of zonder fiscale partner) is een bepaald basisbedrag van aftrek uitgesloten. In 2017 is het drempelbedrag minimaal € 129.

De belastingdienst kan u vragen de kosten van aanschaf aan te tonen. Het is dus van belang het bewijs van aanschaf (de aankoopbon), de garantieverklaring, de bankafschriften en eventuele andere documenten die met de aanschaf te maken hebben onder handbereik te houden.

Andere zorgkosten die aftrekbaar zijn

Op de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl) is te lezen wat voor zorgkosten zoal fiscaal aftrekbaar zijn en aan welke voorwaarden die aftrek moet voldoen. Genoemd worden steunzolen, gehoorapparaten en hulpmiddelen die bedoeld zijn ter vervanging van het gezichtsvermogen (b.v. de kosten van een blindenstok, een blindengeleidehond of bepaalde aanpassingen aan een computer).

Hulpmiddelen die het gezichtsvermogen alleen maar ondersteunen, zoals lenzen of een bril, of het laseren van een oog ter vervanging van een bril, zijn niet aftrekbaar. Het laseren van een oog ter vervanging van een bril is dat evenmin. Verder zijn o.a. aftrekbaar prothesen, een alarmsysteem in verband met een specifieke ziekte (denk aan een detectie- of alarmapparaat voor mensen met epilepsie), een stomadouche, aanpassingen van zaken die hoofdzakelijk worden gebruikt door zieke of invalide personen. Robots zijn aftrekbaar voor zover ze aangepast zijn aan de ziekte of beperking van de gebruiker (zorgrobots). De kosten van onderhoud, reparatie en verzekering van aftrekbare hulpmiddelen zijn eveneens aftrekbaar. Ook hiervan dus de bonnetjes goed bewaren.

Extra inkomen of vergoeding

Door ziekte of beperking ontstaan vaak meerkosten. Als uw inkomen te laag is om die kosten te dragen kunt u zich wenden tot de gemeente voor financiële ondersteuning. Als volledige arbeidsongeschiktheid gepaard gaat met hulpbehoevendheid bestaat de mogelijkheid dat uw uitkering wordt verhoogd. Als de ziektekostenpremie een te groot beslag legt op uw inkomen kunt u in aanmerking komen voor zorgtoeslag. Op dezelfde manier kunnen relatief hoge huurkosten recht geven op huurtoeslag. Bij gebruik van een aangepaste rolstoelbus zou een verlaging van de motorrijtuigenbelasting en de aanschafbelasting (BPM) voor u van toepassing kunnen zijn. Wanneer belastingdienst, zorgverzekeraar, UWV en gemeente het laten afweten bestaat er nog een vangnet van fondsen voor individuele financiële hulp waarvoor u mogelijk in aanmerking komt. Ook hier bent u gebonden aan inkomensgrenzen en de vergoedingen zijn gemaximeerd. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot uw patiëntenvereniging of een gehandicaptenorganisatie. Of tot de ondersteuningsorganisatie MEE (www.mee.nl), die zich inzet voor het meedoen van mensen met een ziekte of beperking, voor een ‘inclusieve samenleving’.

Ondersteuning bij regelingen en aangifte

Zoals u leest gaat een scootmobiel kopen gepaard met essentiele vragen waar Quingo u graag bijstaat. De regelingen waarbij belastingen, verzekeringen en tegemoetkomingen een rol spelen, zijn vaak ingewikkeld en aan verandering onderhevig. Bovendien is ieder geval is weer anders. Het zal voor de meeste mensen daarom verstandig zijn de hulp in te roepen van onafhankelijke informatiebronnen en/of deskundigen zoals belangenorganisaties. De website www.meerkosten.nl bevat veel informatie over belastingvoordeel en inkomensondersteuning. Het is een netwerk van mensen met een beperking of chronische ziekte waarmee u kennis en ervaringen kunt uitwisselen. Voor ondersteuning bij het invullen van uw belastingaangifte kunt u veelal terecht bij o.a. ouderenbonden en vakbonden als u daar lid van bent, bij hun belastingservice. Voor vragen kunt u natuurlijk ook altijd contact opnemen met de klantenservice van Quingo.

Chat openen
1
Chat met een medewerker
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?